„Preňja chiža, zaňja chiža a komora” - rekonštrukcia spoločenského priestoru 50-ročného Slovenského oblastného domu v Čabe

 

Miesto realizácie

Békéšska Čaba

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2022 do 30.11.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

350

Počet zasiahnutých

35 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Od roku 2018 prechádza Slovenský oblastný dom v Békešskej Čabe a jeho Áchimova sieň postupnou obnovou, v rámci ktorej sa časť múzea bola zrekonštruovaná a značná časť exponátov bola obnovená. V rámci tohto uvedomelého procesu v súčasnosti prebieha obnova spoločenského priestoru. Jedným z prvkov, ktoré sa majú realizovať v rámci tohto projektu, je inštalácia elektrickej siete komplexu budov modernizácia a rozvoj elektrického systému budovy. Potreba tejto rekonštrukcie spočíva v potrebe zlepšiť zásobovanie budovy elektrickou energiou, ktoré je v súčasnosti v značne zanedbanom stave a je veľmi neefektívne. Popri tom nie je schopná zvládnuť zvýšený dopyt. V predchádzajúcich fázach rekonštrukcie budovy sa uskutočnilo vybudovanie vykurovacieho a chladiaceho systému pomocou invertorového klimatizačného systému, ktorý súčasný systém nedokáže zvládnuť. Okrem toho je potrebné vymeniť zastarané rozvodné skrine, ktoré sú vo veľmi starom a zlom stave. Je potrebný nový elektromer a vnútorné rozvádzače a položenie uzemňovacích káblov na ich prepojenie. Okrem toho chceme uskutočniť výmenu starých svietidiel v miestnosti. Súčasne chceme zvýšiť kapacitu systému 1x32 ampérov na 3x32 ampérov, aby bolo možné zabezpečiť potrebnú kapacitu pre väčšie podujatia slovenskej komunity. V našich plánoch ešte figuruje obnova a zachovanie zadných starých tehelných plotov, ktoré sú niekde už nebezpečné. Popri tom chceme vybudovať v zadnej časti pozemku nový priestor, ktorý by bol vhodný na gastronomické prezentácie, totiž filagóriu, otvorenú pec a iné vonkajšie priestory. Tým pádom sa otvorí komplexný priestor, čo môže slúžiť okrem iného aj na stretnutie mladých Slovákov. Chceli by sme implementovať prvok, ktorý sme už dlho plánovali, ale nepodarilo sa nám to zrealizovať. Týmto prvkom je vytvorenie interaktívneho informačného systému, najmä pre múzejnú časť, ktorý je veľkolepý a odráža naše tradície, ale obsahuje aj moderné prvky a nahrádza existujúcu neúplnú a schátranú štruktúru. Na informačných tabulách by sme umiestnili QR kódov, načítaním čoho by návštevníci dostali prístup k informáciám v rôznych jazykoch. Menším prvkom investície je vybudovanie jednotného informačného systému pre návštevníkov, vychádzajúceho zo slovenských tradícií Čaby, s jednotnou vizuálnou podobou, aby sa príslušníci slovenskej komunity mohli v komplexe ľahko orientovať. Tabule by boli trojjazyčné. Nápisy by tam figurovali v slovenčine, v maďarčine a v neposlednom rade v čabianskej slovenčine. Tým posilňujúc lokálnu identitu a zachovajúc hodnoty nášho nárečia.

Očakávaný prínos projektu

Slovenský oblastný dom a jeho spoločenský priestor zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri posilňovaní identity Slovákov v Čabe a jej okolí. 90% našich návštevníkov pochádza zo slovenskej komunity. Všetky organizované podujatia podporujú rozvoj miestnej slovenskej komunity. Tieto podujatia, ktoré sú čoraz rozsiahlejšie, sú väčšinou niekoľkodňové série podujatí, je nevyhnutné mať stabilnú, pevnú a spoľahlivú elektrickú sieť, a vonkajšie spoločenské priestory ktoré doteraz chýbali. Náš investičný plán z veľkej časti významne prispeje k rozvoju identity slovenskej komunity v Čabe a k modernému a usporiadanému rozvoju pocitu spolupatričnosti k slovenskej komunite. Chceme vytvoriť usporiadané prostredie rovnako pre mladých a starých členov našej komunity, čo je zárukou prežitia a rozvoja našej národnosti. S uskutočnením úplnej rekonštrukcie Áchimovej sieni a rozvoju oblastného domu chceme vhodne osláviť 50. narodeniny nášho milovaného Slovenského oblastného domu.

Dodatočné informácie

V roku 1972 bol založený Slovenský oblastný dom, čo teraz funguje vo vlastníctve a v prevádzkovaní Slovenskej samosprávy jeho spoločenská miestnosť, Áchimova sieň bola postavená v roku 2006. Odvtedy budova verne slúži miestnej a okolitej slovenskej komunite a poskytuje priestor pre komunitné programy, divadelné predstavenia, gastronomické dni a mnohé ďalšie podujatia, ktoré podporujú zachovanie a rozvoj slovenskej národnosti a rozvoj slovenskej menšiny. Rekonštrukciu budovy, ktorá bola v znehodnotenom stave, začala samospráva v roku 2019 v niekoľkých etapách.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
12 000 € 10 000 € 34,29 € 0,34 € 0,1000 €

Žiadosť číslo 0477/HU/2022 (R): Podporená

Požadované položky: modernizávia a rozšírenie elektronického systému a vytvorenie interaktivného informačného systému

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0477/HU/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Maďarsko Deň budapeštianskych Slovákov - od 2.12.2022 do 17.12.2022

Maďarsko Čabiansky kalendár 2023 - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Čísla Čabäna 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Spoločná zmaterializovaná a jazyková pamäť - od 20.4.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Slovenský jazykový kurz - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Podpora na rok 2022 na realizáciu Dohody medzi vládou SR a vládou MR z 12. decembra 2003 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko 200. výročie narodenia Jozefa Viktorína - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com