ŽIACI ŽIAKOM

 

Miesto realizácie

Základná škola Tomáša Gustava Masáryka v Jánošíku

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

5.11.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

300

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Projekt Žiaci žiakom je 5. ročníkom jednodňového výchovno-vzdelávacieho projektu, koncipovaného ako divadelný zájazd žiakov ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci do rozličných vojvodinských základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Učitelia slovenčiny, výtvarnej a hudobnej kultúry spolu so žiakmi pripravia kvalitný divadelný výstup, v ktorom sa budú striedať literárne, tanečné a hudobné body. Po programe účinkujúci divadelného zájazdu strávia spoločné chvíle s hostiteľskou školou, obznámia sa s jej školským životom a s prostredím navštívenej osady. Divadelný zájazd sa bude pohybovať po vopred pripravenej trase vo vojvodinských slovenských prostrediach.
Priebeh divadelného zájazdu bude zaznamenaný fotografiami a videozáznamom. Taktiež bude sa zaznamená i na www.caroslov.rs - web-stránku internetového Čaroslovu (spoločný časopis žiakov z vojvodinských slovenských škôl).
Projekt je prostriedkom udržiavania a rozvoja jazykového a národného povedomia a kultúrnej identity slovenských žiakov vo Vojvodine v Srbsku.

Očakávaný prínos projektu

- povzbudená identita slovenských žiakov vo Vojvodine v Srbsku;
- povzbudená láska k materinskému jazyku k slovenčine, ku krásnej literatúre, k divadelníctvu a k umeleckej kreativite;
- umožnené literárne, kultúrne a divadelné styky medzi školami s vyučovacím jazykom slovenským v rozličných vojvodinských prostrediach;
- oboznámenie sa so školským životom a prostredím hosťujúcich a hostiteľských žiakov;
- posilnený vplyv škôl pri uchovávaní slovenskej svojbytnosti;
- nadviazané priateľstvá medzi žiakmi a učiteľmi z rozličných slovenských prostredí vo Vojvodine

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2011 - 2022: 5 200 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 410 € 700 € 28,20 € 4,70 € 0,0167 €

Žiadosť číslo 0421/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Iné - bankové poplatky

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0421/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Víkendové online vzdelávanie v slovenčine pre krajanské deti z celého sveta - od 3.12.2022 do 3.12.2022

Srbsko Slovenské aktuálne časopisy pre našich čitateľov - od 1.1.2022 do 10.12.2022

Srbsko Tvorí celá škola - od 1.9.2022 do 15.12.2022

Srbsko Slovenské knihy do našej knižnice - od 15.5.2022 do 17.12.2022

Srbsko Učebňa v prírode a úprava ihriska - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Internetový ČAROSLOV - naša skutočnosť a budúcnosť - od 9.1.2022 do 21.12.2022

Srbsko Webové sídlo Asociácie slovenských pedagógov vo Vojvodine - od 9.1.2022 do 21.12.2022

Srbsko Nový život-časopis pre literatúru a kultúru - od 3.1.2022 do 23.12.2022

Srbsko Rovina - slovenský magazín - od 3.1.2022 do 23.12.2022

Srbsko Vybavenie Asociácie slovenských pedagógov - od 1.7.2022 do 23.12.2022

Srbsko Školské divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 25.12.2022

Srbsko Tradičné vedomosti - netradičné pomôcky - od 30.3.2022 do 29.12.2022

Srbsko Knihy pre Okresnú knižnicu Kovačica - od 1.6.2022 do 30.12.2022

Srbsko PREDPLATNÉ NA ČASOPISY NA ROK 2021 VYDÁVANÉ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE - od 1.1.2021 do 31.12.2022

Srbsko Grafický tábor žiakov stredných škôl - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Školský časopis OÁZA - od 6.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko 5 minútová skrinka - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vybavenie kancelárie - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vhodné pracovné podmienky - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Malá školská televízia - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Bezpečnosť na prvom mieste - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Počítačová učebňa 3-fáza - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Ozveny - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Výtvarný tábor akademických výtvarných umelcov v Srbsku - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vydávanie školského časopisu - od 1.9.2022 do 31.12.2022

Srbsko Koncertné vystúpenia v slovenských prostrediach v Srbsku - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Koncertné oblečenie pre dievčenskú zložku Orchestríka ZŠ Jána Kollára - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Aktívne prázdniny-Tancuj tancuj - od 30.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Detský časopis Zornička - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Mládežnícky časopis Vzlet - od 3.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Hlas ľudu on-line - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Detský časopis Zornička - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Útulný pobyt - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com