XXXX. Prehliadka krajanských dychových hudieb

 

Miesto realizácie

severný Spiš, Požsko

Požsko Požsko (12 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.8.2022 do 2.10.2022

Oblas

kultúra

Počet účastníkov

300

Počet zasiahnutých

2 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Ciežom projektu je pokračovanie v organizovaní tradičného, cyklického podujatia, organizovaného Spolkom Slovákov v Požsku na záver letnej sezóny, v rámci ktorého sa uskutoční prehliadka kolektívov dychových hudieb zo Spiša a Oravy, propagujúcich slovenské i regionálne skladby. Na podujatie vždy pozývame aj hosujúcu dychovku a mažoretky zo Slovenska. Keďže ide už o 40. výročie podujatia, jeho súčasou by bola aj sprievodná výstava a farebná publikácia s fotografiami a textami v slovenskom i
požskom jazyku. Náklady spojené s projektom sa týkajú dopravy a stravovania pozvaných hostí zo Slovenska, hosujúcej dychovky zo Slovenska, krajanských dychoviek zo Spiša i Oravy, zabezpečenia ozvučenia a moderátora, prípravy, tlače a inštalácie výstavy, prípravy a tlače publikácie i pohžadníc, propagácie podujatia prostredníctvom plagátov, reklamných banerov, na lokálnych webových stránkach, v časopise Život, na www.tsp.org.pl, v prihraničnom regióne a pod.

Očakávaný prínos projektu

Podujatie je propagáciou slovenskej kultúry Spiša i Oravy, na území ktorých žijú Slováci. Pre krajanov je to nenahraditežná možnos ukáza svoje tradície ostatným spoluobyvatežom a posilni slovenské národné povedomie i spolupatričnos.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2021 - 2022: 2 000 €.

 

Žiados na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
6 950 € 2 000 € 23,17 € 3,48 € 0,1667 €

Žiados číslo 0393/PL/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetžovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Ocenenia (BV),Iné - tlač publikácie - 500 ks

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0393/PL/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Požsko z oblasti Občianska angažovanos

Požsko Krajanský víkend pre deti - od 1.6.2022 do 30.9.2022

Požsko Letné jazykové tábory krajanskej mládeže na Slovensku - od 1.5.2022 do 30.9.2022

Novinky v krajanskej komunite / The news in the compatriots community - od 3.9.2022 do 30.9.2022

Požsko XXXX. Prehliadka krajanských dychových hudieb - od 1.8.2022 do 2.10.2022

Požsko Hry a zábavy pre krajanské deti v prírodnom priestranstve - od 1.6.2022 do 30.10.2022

Požsko Spoznajme sa krajania - od 30.5.2022 do 30.10.2022

Požsko Vatra pre krajanské deti z Jurgova - od 30.5.2022 do 30.10.2022

Požsko XXIX. Dni slovenskej kultúry v Malopožsku - od 1.4.2022 do 31.10.2022

Požsko Deň deti v Slovenskom dome v Kacvíne - od 18.5.2022 do 23.11.2022

Požsko Vydanie kalendára Života a pracovného kalendára na rok 2023 - od 16.1.2022 do 30.11.2022

Požsko Páračky - medzigeneračné stretnutie - od 12.9.2022 do 15.12.2022

Požsko Ako chutí domov - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Požsko Oprava a rekonštrukcia dychových nástrojov - od 16.1.2022 do 21.12.2022

Požsko Vlastivedno-poznávacie zájazdy školskej mládeže na Slovensko - od 2.5.2022 do 30.12.2022

Požsko Nákup odmien do súaži organizovaných redakciou Život - od 19.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Vydanie Almanachu Slováci v Požsku XXIII. - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Slovenské jedlá - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Požsko Medzigeneračné stretnutia - od 3.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Šikovné ruky - od 20.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Vianočné koledovanie - od 1.9.2022 do 31.12.2022

Požsko Mikulášske prekvapenie v Kacvíne - od 14.9.2022 do 31.12.2022

Požsko Tvorivé dielne pre deti v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej - od 3.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Tvorivé dielne žudových remesiel - od 3.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Predplatné detských časopisov pre základné školy, na ktorých sa vyučuje slovenský jazyk - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Nákup stoličiek do Slovenského domu v Podvlku - od 12.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Tvorivé dielne pre deti v Podvlku - od 16.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Sviatok detí v Podvlku - od 10.5.2022 do 31.12.2022

Požsko Nákup žudových krojov pre detskú divadelnú skupinu z Podvlka - od 5.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Nákup techniky pre redakciu Život - od 16.2.2022 do 31.12.2022

Požsko Vybrané slová v obrázkoch - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com