Vydanie kalendára Života a pracovného kalendára na rok 2023

 

Miesto realizácie

Krakov, redakcia Život

Požsko Požsko (12 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 16.1.2022 do 30.11.2022

Oblas

informácie

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

2 700

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Kultúrno-spoločenský časopis Život sa zaoberá problematikou slovenskej menšiny žijúcej na území Požska na severnom Spiši a hornej Orave, jej kultúrnym dedičstvom, históriou. Kalendáre, ktoré vychádzajú raz do roka, sú dodatočnou prílohou k predplatnému časopisu Život. Ciežom tohto projektu je zadováženie finančných prostriedkov na vydanie (na predtlačovú prípravu a tlač, papier na tlačenie kalendárov) slovenského kalendára Života na rok 2023 a pracovného dvojjazyčného kalendára na rok 2023, ktorý zasielame nielen našim krajanom, ale aj do iných krajanských komunít vo svete i do materinskej krajiny Slovenska. Pracovný kalendár je aj propagačným kalendárom redakcie Život a Spolku Slovákov v Požsku.

Očakávaný prínos projektu

Kalendár Života na rok 2023 bude zostavený v slovenskom jazyku, bude obsahova slovenské národné sviatky, hody v krajanských obciach, šíri informácie o krajanskej komunite a bude prítomný v krajanských domácnostiach po celý rok. V pracovnom kalendári uvádzame v požskom a slovenskom jazyku významné medzníky z hžadiska formovania slovenského hnutia v Požsku a jeho prínosu pre slovenský zahraničný svet. Tento kalendár svojou prítomnosou v krajanských domácnostiach propaguje slovenskú menšinu a dobré meno Slovenskej republiky.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2021 - 2022: 3 500 €.

 

Žiados na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 000 € 1 500 € 500,00 € 1,85 € 0,1250 €

Žiados číslo 0387/PL/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0387/PL/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Požsko z oblasti Občianska angažovanos

Požsko Mikulᚠpre najmladších v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej - od 2.12.2022 do 11.12.2022

Požsko Páračky - medzigeneračné stretnutie - od 12.9.2022 do 15.12.2022

Požsko Ako chutí domov - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Požsko Oprava a rekonštrukcia dychových nástrojov - od 16.1.2022 do 21.12.2022

Požsko Vlastivedno-poznávacie zájazdy školskej mládeže na Slovensko - od 2.5.2022 do 30.12.2022

Požsko Nákup odmien do súaži organizovaných redakciou Život - od 19.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Vydanie Almanachu Slováci v Požsku XXIII. - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Slovenské jedlá - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Požsko Medzigeneračné stretnutia - od 3.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Šikovné ruky - od 20.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Vianočné koledovanie - od 1.9.2022 do 31.12.2022

Požsko Mikulášske prekvapenie v Kacvíne - od 14.9.2022 do 31.12.2022

Požsko Tvorivé dielne pre deti v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej - od 3.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Tvorivé dielne žudových remesiel - od 3.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Predplatné detských časopisov pre základné školy, na ktorých sa vyučuje slovenský jazyk - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Nákup stoličiek do Slovenského domu v Podvlku - od 12.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Tvorivé dielne pre deti v Podvlku - od 16.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Mikulášske posedenie pre deti v Podvlku - od 1.10.2022 do 31.12.2022

Požsko Sviatok detí v Podvlku - od 10.5.2022 do 31.12.2022

Požsko Nákup žudových krojov pre detskú divadelnú skupinu z Podvlka - od 5.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Nákup techniky pre redakciu Život - od 16.2.2022 do 31.12.2022

Požsko Vybrané slová v obrázkoch - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Požsko Podpora aktivít mladej generácie Slovákov v Požsku - od 28.4.2022 do 31.12.2022

Požsko Šikovné ruky naších starých otcov - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Požsko Výstavba Domu slovenskej kultúry v Jablonke - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com