Rada vlády Slovenskej republiky pre krajanské otázky - RVKO

 

Miesto pôsobenia

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Bratislava

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Rada je stálym poradným a koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky v oblasti starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a konzultačnoporadným orgánom na strategické usmerňovanie činnosti úradu na dosiahnutie synergického riešenia krajanských záležitostí s vecne príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a ostatnými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky.

Rada pri plnení svojich úloh spolupracuje s vecne príslušnými ministerstvami, Kanceláriou Národnej rady Slovenskej republiky, výbormi Národnej rady Slovenskej republiky, Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a orgánmi verejnej moci a využíva nimi vypracované informácie, stanoviská, podklady, rozbory a návrhy.

Rada napomáha pri efektívnej implementácii Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí do roku 2020 a pri riešení otázok s tým súvisiacich.

Webové sídlo RVKO

Webové sídlo nie je zriadené, pričom o činnosti RVKO informuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahranicí na svojom webovom sídle. Informácie činnosti a zasadnutiach RVKO sú dostupné na nasledujúcich odkazoch:

Uznesenia RVKO

RVKO na svojich zasadnutiach v období rokov 2016 až 2020 neprijala žiadne uznesenie zo svojho rokovania.

Na zasadnutí zo dňa 25.5.2021 prijala RVKO nasledovné uznesenie:

„Rada vlády Slovenskej republiky pre krajanské otázky

A. berie na vedomie

A.1. informáciu o rozdelení dotácii na rok 2021, o využití srbského dlhu a o podpore investičných projektov, o príprave Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na roky 2021 – 2025, ako aj informáciu o stretnutí predsedu ÚSŽZ a štátneho tajomníka UV Maďarska a jeho návšteve v Srbsku,

B. odporúča

B.1. vláde SR schváliť Koncepciu štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na roky 2021 – 2025.“.

Tajomník RVKO

Funkciu tajomníka RVKO vykonáva podľa čl. 3 ods. 6 Štatútu RVKO poverený zamestnanec ÚSŽZ, ktorým bol v období rokov 2016 až po súčasnosť podpredseda ÚSŽZ PhDr. Peter Prochácka.

Zasadnutia RVKO

  1. rokovanie RVKO: 30. novembra 2016
  2. rokovanie RVKO: 26. apríla 2017
  3. rokovanie RVKO: 5. decembra 2017
  4. rokovanie RVKO: 24. apríla 2018
  5. rokovanie RVKO: 19. decembra 2018
  6. rokovanie RVKO: 23. mája 2019
  7. rokovanie RVKO: 16. októbra 2019
  8. rokovanie RVKO: 25. februára 2020
  9. rokovanie RVKO: 25. mája 2021

V roku 2022 RVKO nezasadalo z dôvodu rozhodnutí na strane MZVaEZ. Tohtoročná (2023) RVKO sa zatiaľ odložila na neurčito z toho istého dôvodu.

Štatút RVKO

Štatút rady vlády Slovenskej republiky pre krajanské otázky

Miesto pôsobenia na mape

 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Slovenská republika z oblasti Vládna organizácia


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com